Färdtjänst och riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om:

  • Nytt färdtjänsttillstånd
  • Nytt färdtjänsttillstånd efter tidigare avslag
  • Förlängning av ditt nuvarande färdtjänsttillstånd
  • Ändringar i ditt nuvarande färdtjänsttillstånd
  • Riksfärdtjänst (resor utanför Östergötland)

Färdtjänst

Vad är färdtjänst
Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken för den som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

 

Vem kan få färdtjänst?
För att bli beviljad färdtjänst måste du vara folkbokförd i Finspångs kommun. Du ska ha en funktionsnedsättning som beräknas vara i minst tre månader.
Det är funktionsnedsättningens omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst. Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd. Hög ålder är heller inget skäl för att beviljas färdtjänst.

 

Ställföreträdare
Om du har en ställföreträdare ska registerutdrag från överförmyndarnämnden bifogas ansökan.

 

Medresenär
Som färdtjänstberättigad har du rätt att ta med dig en medresenär på resan. Medresenären betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade.

 

Ledsagare
Om du har behov av aktiv hjälp under resan i fordonet kan du beviljas ledsagare. Behovet av aktiv hjälp under resan måste utförligt beskrivas i ansökan. Till ansökan ska ett läkarintyg bifogas som styrker behovet och förklarar vilken hjälp du behöver i fordonet under resan. 

 

Läkarintyg
Vid en förstagångsansökan krävs intyg för att individen ska styrka funktionsnedsättning, behov och varaktighet. Med undantag då den sökande har fått beslut om/ bor på särskilt boende, gruppbostad, eller är över 90 år gammal. 

Vid förlängningsansökan kan funktionsnedsättning, behov, varaktighet, förändrat behov behöva styrkas. Framgår det av tidigare intyg att behov är tills vidare/ livslångt så behövs inget intyg.
Utlåtande kan skrivas av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.
Den som söker färdtjänst ansvarar själv för att skaffa och bekosta det utlåtandet. Ett intyg i sig är inte tillräckligt för att få ett färdtjänsttillstånd. Däremot utgör intyget en del av beslutsunderlaget.
 

 

Handläggningstiden är ungefär fyra veckor.

Har du bilagor, till exempel intyg, så har du möjlighet att bifoga dessa digitalt i din ansökan. Du kan även skicka in de bilagorna per post i efterhand.

Läs mer om färdtjänst på:

www.finspang.se/fardtjanst

Riksfärdtjänst

Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst är resor som sträcker sig utanför Östergötland, från en kommun till en annan. I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en ledsagare. Du ansvarar själv för att ordna någon som kan vara din ledsagare. Om handläggaren bedömer att resan inte kan genomföras med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare kan du beviljas resa med annat färdsätt.

 

Vem kan få riksfärdtjänst?
Du som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader eller genomföra en resa utan ledsagare kan beviljas riksfärdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Finspångs kommun och din funktionsnedsättning ska ha en beräknad varaktighet av minst tre månader.

 

Att ansöka om riksfärdtjänst
Ansökan görs för varje resa och ska komma in till Myndighetskontoret, vård och omsorg, senast tre veckor före planerat avresedatum. För resor vid jul och nyår ska ansökan göras senast 15 november. 
Vid regelbundet återkommande resor till ett och samma resmål kan tillstånd beviljas under ett år.

 

Ändamål
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

 

Ställföreträdare
Om du har en ställföreträdare ska registerutdraget från överförmyndarnämnden bifogas ansökan.

 

Läkarintyg
Vid en förstagångsansökan krävs intyg för att individen ska styrka funktionsnedsättning, behov och varaktighet, med undantag om den sökande har beslut om färdtjänst eller parkeringstillstånd. Utlåtande kan skrivas av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.
Den som söker riksfärdtjänst ansvarar själv för att skaffa och bekosta det utlåtandet. Ett intyg i sig är inte tillräckligt för att få riksfärdtjänst. Däremot utgör intyget en del av beslutsunderlaget.

 

Om du vill ansöka på en pappersblankett så fyller du i den och skickar till:

Färdtjänst
612 80 Finspång

Läs mer om riksfärdtjänst på:

https://finspang.se/omsorgochtrygghet/aldreomsorg/riksfardtjanst

 

Färdtjänsthandläggare
0122-854 21
Måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 8-9

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa